ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

Deze voorwaarden gelden voor:

Sfdemands

Sfdemands, gevestigd te Hengelo op de Oude Boekeloseweg 31, 7553 DS Hengelo.

Lid/Leden       
Ieder persoon die zich door het ondertekenen van het inschrijfformulier heeft aangemeld als lid van Sfdemands/Salsafever Enschede.

De algemene voorwaarden Sfdemands.
Sfdemands biedt mogeleheden om verzorgt cursussen op het gebied van tropische en Afrikaanse dans in de ruimste zin van het woord. Een cursus bestaat uit een aantal lessen dat vermeld is op het inschrijvingsformulier (op papier of online via de website). De lessen vinden wekelijks plaats tegen betaling van het overeengekomen bedrag per cursus.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtshoudingen tussen de Sfdemands en dansschool Salsafever en het lid.

Artikel 3: Inschrijvingen

 1. Iedereen mag gratis meedoen aan een proefles naar keuze.
 2. Bij Sfdemands kan men kiezen uit twee verschillende contracten. De eerste optie bestaat uit acht achtereenvolgende lessen. De tweede optie bestaat uit een doorlopend contract. Hierbij is er keuze voor een drie maandelijkse betaling of een zes maandelijkse betaling.
 3. Bij inschrijving van een doorlopend abonnement wordt men lid tot wederopzegging.
 4. Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Bij inschrijving zijn leden €0,95- inschrijfgeld verschuldigd (alleen bij abonnementen).
 6. Sfdemands heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 7. Sfdemands mag een cursus annuleren of opschorten indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, lockdown door pandemie, etc.
 8. In geval van annulering 24u voor aanvang van de eerste cursus hebben leden recht op opschorting lesgeld óf terugbetaling van het lesgeld indien de betaling al voldaan is. 
 9. In geval van tijdelijke opschorting van maximaal 6 weken na aanvang van de cursus als gevolg van Artikel 3 lid 7 hebben leden recht op inhaallessen ten gelijke van de gemiste lessen óf opwaardering van het saldo ter hoogte van de kosten van de gemiste lessen. 
 10. Aspirant-cursisten dienen een door Sfdemands verstrekt inschrijvingsformulier (op papier of online via de website) volledig en naar waarheid ingevuld naar de dansschool op te sturen of persoonlijk op de dansschool af te geven. De cursist verplicht zich door ondertekening (akkoord via de website) van inschrijving tot betaling van het volledige lesgeld.
 11. Door ondertekening van het inschrijfformulier of door online akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en met een betaling via IDeal, geven leden toestemming aan de dansschool om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af te schrijven en de eigen bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de dansschool. Na ontvangst en acceptatie van het inschrijvingsformulier door de dansschool ontstaat een cursusovereenkomst tussen de dansschoolhouder en cursist.
 12. Op overeenkomsten als bedoeld in punt 3 zijn uitsluitend de algemene cursusvoorwaarden van toepassing. De cursist verklaart door ondertekening en het retourneren van het inschrijvingsformulier als bedoeld hierboven in punt 2 kennis genomen te hebben van deze cursusvoorwaarden en verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Na het tot stand komen van de cursusovereenkomst verstrekt Dansschool Sfdemands na betaling via de website van het volledige cursusgeld de lessen. Deze moeten geheel voldaan zijn voor het begin van de eerste les. Mocht deze betaling niet zijn voldaan, dan komt er €7,50 administratiekosten bij.
 2. De SEPA-incasso geschied, tenzij anders vermeld bij inschrijving, altijd 30 dagen na de startdatum van de eerste les. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de eigen bank, kan de daadwerkelijke dag afwijken. De eerste incasso na inschrijving of wijziging van abonnement kan op een ander moment plaatsvinden. De SEPA-incasso wordt gedaan in opdracht van Sfdemands Abn Bank N.V.
 3. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot danslessen die deel uitmaken van het abonnement waarvoor het lid is ingeschreven, kan er geen restitutie van de contributie plaatsvinden.
 4. Indien via automatische incasso geïncasseerde contributie gestorneerd wordt, wordt er de eerste keer €0.95 extra in rekening gebracht. Indien er vaker dan eenmaal gestorneerd wordt in een periode van 12 maanden, wordt er €5,- incassokosten in rekening gebracht.
 5. Als u niet op tijd betaalt, dan ontvangt u een eerste herinnering met daarin een vriendelijk verzoek om alsnog binnen veertien dagen te betalen.
 6. Bij geen betaling na de eerste herinnering behoudt de dansschool zich het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid. De hoogte van deze kosten worden bepaald door de Wet Incassokosten.
 7. Indien het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald zijn, zal de dansschool genoodzaakt zijn om het lidmaatschap te beëindigen en de cursist te weigeren aan deelname van de lessen.
 8. Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.

Artikel 5: Aanvragen tijdelijke stopzetting abonnement

 1. Indien een langdurige ziekte of een blessure het u onmogelijk maakt gebruik te maken van uw abonnement kunt u een tijdelijke opschuiving van uw abonnement aanvragen. U dient de aanvraag inclusief motivatie per mail naar info@Sfdemands.com te versturen.
 2. Sfdemands bekijkt elke aanvraag tot tijdelijke opschuiving van het abonnement afzonderlijk en zal indien deze wordt afgewezen dit per mail kenbaar maken binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag. Bij opschuiving dient er altijd een datum te worden doorgegeven wanneer het abonnement weer geactiveerd kan worden.
 3. Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van de maand waarin er weer aan een dansles wordt deelgenomen.
 4. Bij een volledige opzegging geldt altijd de opzegtermijn. Bij situaties van lid 1 geldt dat er bij herschrijving de eerste maand gratis is, mits er geen gebruik is gemaakt van het abonnement tijdens de opzegtermijn.
 5. Bij een volledige opzegging ná een tijdelijke verschuiving blijft de opzegtermijn gelden.

Artikel 6: Einde lidmaatschap

 1. Het opzeggen van het Sfdemands lidmaatschap kan alleen online via het online account.
 2. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de laatste maand van de contractperiode. Na einde contractperiode geldt er één (1) kalendermaand opzegtermijn.
 3. In geval van opzegging bij situaties gemeld in artikel 3 lid 7, blijft de wettelijke opzegtermijn gelden. Alle gemiste lessen worden tot een maximum van 6 weken ingehaald.
 4. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke opzegging door Sfdemands op tijd en in goede orde is ontvangen.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus (online inschrijving annuleren) het missen van een of meer lessen, om welke reden dan ook, vindt geen retour of restitutie van cursusgeld plaats. Noch is het mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus of seizoen in te halen. In andere situaties kunnen andere mogelijkheden besproken worden. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid & wangedrag

 1. De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de eigendommen van leden of bezoekers.
 2. De dansschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van enig ongeval of letsel.
 3. Eenieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het lid verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schadeactie tegen de dansschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van danssport beoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en/of voorwerpen.
 5. Het lid en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het terrein van de dansschool, te houden aan aanwijzingen van de dansschool, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
 6. Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.
 7. Het lid dient aanwijzingen van de dansschool op te volgen.
 8. De dansschool behoudt zicht het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door het lid/de bezoeker, deze beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie.
 9. De dansschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
 10. Het is verboden om te roken in de dansschool. Leden en bezoekers kunnen buiten op aangewezen plekken roken.
 11. Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen (in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
 12. Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.
 13. De dansschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
 14. Geen geld retour bij nieuwe coronamaatregelen door de overheid. Je kan een aanvraag doen om een retour te doen op je Sfdemands account.

Artikel 8: Vakanties & Ziekmelding

 1. Alle leden hebben de mogelijkheid om het lidmaatschap ten alle tijden te pauzeren tot maximaal 1 maand per jaar. Bij ziekte kan er in onderling overleg een langere termijn gehanteerd worden, d.w.z. dat het lid bijvoorbeeld zwanger is of een operatie ondergaat en daardoor de lessen niet kan volgen, maar dat het lid wel weer het lidmaatschap zal hervatten. Hiermee vervalt het lidmaatschap niet, maar wel de verplichting om tijdens de pauze het lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een pauze binnen contractperiode, zullen de resterende maanden in de contractperiode worden opgeschoven.

Bij meerdere langdurige vakanties per jaar, zal Sfdemands €10,- administratie kosten in rekening brengen voor elke extra vakantieaanvraag.

 1. Het pauzeren kan alleen in overleg met de bedrijfsleiding. Het lid krijgt hier altijd een schriftelijke bevestiging van mits het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Absentie door vakanties en/of ziekte aan de zijde van het lid, komen volledig voor risico van de deelnemer. Deze kunnen enkel in overleg met de dansschool worden ingehaald. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.
 3. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld op Sfdemands account of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leidinggevende van de dansschool zal beslissen.

Artikel 9: Openingstijden

 1. De dansschool bepaalt het aantal ingeschreven leden en op welke dagen en uren dansonderricht kan worden genoten, men zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
 2. Het dansseizoen Sfdemands is verschillende per cursus. Indien er geen les is tijdens de maanden juli en/of augustus, zal er geen lesgeld in rekening gebracht worden.  De dansschool behoudt zich het recht om tijdens speciale vakantie en feestdagen gesloten te zijn. In deze maanden bent u verplicht het volledige lesgeld te betalen (zie artikel 4: Betaling), ook als de opzegtermijn hier binnen valt. In de prijs per maand is er rekening gehouden met eventueel feestdagen.
 3. Voorts behoudt de dansschool zich het voorrecht voor over de gehele accommodatie te beschikken i.v.m. evenementen en andere activiteiten zonder dat voorgaande zal leiden tot contributievermindering of contributie teruggave.
 4. In geval van calamiteiten, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen teruggave van de betaalde bedragen worden verlangd.

Artikel 10: Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk via mail naar email: info@Sfdemands.com en gemotiveerd bij de dansschool ingediend te worden. De leidinggevende maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen. Bij het wijzigen van de voorwaarden krijgen leden in de contractperiode 1 maand de gelegenheid om bij weigering, het abonnement kosteloos stop te zetten met directe ingang. Na 1 maand zal de termijn van de contractperiode worden hervat.
 2. Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.
 3. Het staat de dansschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden. Leden stemmen hier stilzwijgend mee in tenzij ze hier schriftelijk bezwaar tegen maken. Indien leden de dansschool van het bezwaar in kennis stellen, dan zal de dansschool zodanige maatregelen nemen, dat deze leden niet in beeld of geluidsopnames voorkomen.
 4. Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken.
 5. Bij online reservering van een privéles,  vrijgezellenfeest,  workshop, mag je tot 1 week voor de reservering tijd een annulering/retour indienen zonder extra kosten. Na die tijd is niet meer mogelijk, in overleg kunnen we de opties bespreken.
 6. In geval van te kort aan mannelijke cursisten is het in overleg met de dansschool mogelijk, dat een mannelijke cursist een of meerdere lessen bijwoont dan waarvoor de betreffende cursist ingeschreven is. De cursist dient wel minimaal hetzelfde niveau te beheersen.
 7. De dansschool behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus de betreffende cursus geen doorgang te laten vinden.
 8. De cursist is behoudens overmacht aansprakelijk voor alle door de dansschool te lijden schade als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten door de cursist conform de wettelijk bepalingen ter zake.
 9. Je kunt artikelen altijd binnen 30 dagen retourneren bij Sfdemands. Retourneren bij de dansschool is gratis. Om je online aankoop in de winkel te retourneren, moet je je afleveringsbewijs en het artikel dat je wilt retourneren meenemen naar de winkel. De terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die je hebt gebruikt voor je aankoop. Je kunt je terugbetalingen ook gebruiken om artikelen te ruilen of om nieuwe aankopen te doen op onze website, maar alleen als je betaald hebt via iDeal, een creditcard en in combinatie met een andere betaalwijze.

Artikel 12: Slotbepaling

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals ze gelden vanaf 1 augustus 2023.
 2. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen.
 3. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.
 5. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de dansschool.
 6. Algemene Voorwaarden en de bijbehorende cursuscondities zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, zijn te allen tijde digitaal ter inzage en worden eventueel op eerste verzoek van de deelnemer en/of derden op papier kosteloos verstrekt.

Naam: Salsafever Enschede\Sfdemands
Postadres: De Klomp 122, 7511 DJ Enschede
Inschrijvingsnummer KvK: 59480114
Info@Sfdemands.com

Bovenstaand adres is tevens het correspondentieadres.

Scroll naar boven